یک فنجان چای در بعد ازظهر


۲ مطلب با موضوع «دلتنگی یعنی...» ثبت شده است

۱۹:۲۰۱۴
بهمن


دلتنگی یعنی ...
یه دفعه وسط قهقه هات بفهمی که از آخرین باری که خود خود واقعیت بودی مدتها گذشته...:(
آرزو
۰۱:۲۶۲۹
تیر

دل تنگی یعنی....

 از آخرین باری که "عینکوی بی آزار" صدا کردنت مدتها گذشته باشه.....

آرزو